Åpenhetsloven

Platou Sport AS har både plikt til å overholde menneskerettighetene og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i sin virksomhet.

PLATOU SPORTS RUTINE FOR FORANKRING AV ARBEIDET MED ÅPENHETSLOVEN

1. Innledning

Formålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I tillegg skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rutinen redegjør for hvordan Platou Sport AS forankrer og arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetslovens bestemmelser.

2. Forankring

Det er styret som vedtar Platou Sports rutiner for arbeidet som skal utføres. Det er styret som vedtar plasseringen av ansvaret for arbeidet som skal utføres for å oppfylle åpenhetslovens krav.

3. Styrets gjennomgang og revisjon

Platou Sports styre skal gjennomgå selskapets rutiner regelmessig. Det er daglig leder som planlegger for dette, og som presenterer rutinene og eventuelle endringer i disse for styret.

Daglig leder skal én gang i året gjennomgå arbeidet Platou Sport har utført, funn som er gjort, tiltak som er implementer mv. 

Den årlige gjennomgangen er en orienteringssak for styret.

Daglig leder skal selv vurdere om det er behov for styrets behandling av saker med tilknytning til åpenhetsloven utover den årlige gjennomgangen.

4. Årlige redegjørelse/Årlig rapport

Det er styret som vedtar den årlige redegjørelsen for Platou Sports aktsomhetsvurderinger og resultatet av disse, herunder publiseringen av denne. Fristen for publiseringen er samtidig med selskapets årsrapport, og senest innen 30. juni hvert år.

5. Aktsomhetsvurderingene

Platou Sport skal årlig gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til vår aktivitet. Det innebærer at vi må foreta undersøkelser som er rimelige og relevante for at vi skal avdekke mulige konsekvenser av eller risiko for brudd grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderingene må gjennomføres for vår egen aktivitet, våre leverandørers aktivitet og våre forretningspartneres aktivitet.

Aktsomhetsvurderinger må utføres for samtlige av våre produkter og tjenester.

6. Mulige tiltak

Funn gjennom aktsomhetsvurderingene skal lede til vurdering av tiltak som kan være relevant å iverksette. Tiltakene skal være egnet til å hindre faktiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold eller å redusere risikoen for at brudd finner sted.

Effekten av tiltakene skal evalueres.

7. Varslingskanaler

Platou Sport skal etablere et system for varsling om brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Systemet skal gi egne ansatte, leverandører og forretningspartneres ansatte og allmenheten mulighet til å varsle.

8. Informasjon og kursing

Platou Sport skal sikre at informasjon om vårt arbeid i tråd med åpenhetsloven er tilgjengelig for egne ansatte, leverandører og forretningspartneres ansatte og allmenheten. Informasjonen skal tilpasses eksterne aktører og egne ansatte.

Platou Sport skal jevnlig kurse egen ansatte i åpenhetsloven og selskapets rutiner og arbeid i tråd med loven. Deltakelse skal dokumenteres.

Les fullt dokument signert  her

Les redgjørelse her

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger jf. åpenhetsloven? Merk gjerne e-posten med ‘Åpenhetsloven’ i emnefeltet.

Send oss e-post >

Handlekurv